Västeråsarnas energianvändning

MÅL: Genom en effektiv energirådgivning ska västeråsarnas användning av el- och uppvärmningsenergi minska.

Västerås stad ska genom aktiv rådgivning stimulera till att användningen av elenergi per invånare minskar med 5 procent samt att användningen av uppvärmningsenergi per invånare ska minska med minst 5 % till utgången av 2015 jämfört med 2004.

Bedömning: Målet ser ut att uppnås Målet ser ut att uppnås

Energisparkampanjen är avslutad och har genomfört 21 olika delkampanjer runtomkring kommunen under åren 2009-2015. Bedömningen är att 100 % av hushållen i Västerås har nåtts av information om kampanjen.

Måluppfyllelse:

a) Västeråsarna till 2015 minskar elanvändningen med minst 5 procent per invånare jämfört med 2004
Utfall: 2013 hade elanvändningen minskat med 14 procent per invånare jämfört med 2004

b) Västeråsarna till 2015 använder 5 procent mindre uppvärmningsenergi per invånare jämfört med 2004
Utfall: 2013 hade uppvärmningsenergin minskat med 15 procent per invånare jämfört med 2004

Kontakt