Elanvändning i kommunägda lokaler

Nyckeltalet visar verksamhets- och fastighetsel i de lokaler som Västerås stad äger. Med lokaler menas förskolor, skolor, gymnasium, idrottslokaler och kulturlokaler.

Uppmätt el i lokaler som ägs av Västerås stad.

Datakälla: Västerås stad, Fastighetskontoret

Kommentar

För tionde året i rad minskar elanvändningen i kommunägda lokaler totalt sett, resultatet mellan 2004 och 2016 är en minskning med drygt en tredjedel. Energiinvesteringar i effektiv ventilation och belysningteknik tillsammans med ett målinriktat strategiskt driftoptimeringsarbete har gett resultat.

De senaste åren (2017-2018) har elförbrukningen ökat något, det har främst att göra med att stora delar har gjorts och att kraven på främst belysning och ventilation har ökat, samtidigt som bland annat komfortkyla används mer.

Kontakt