Förnybar elproduktion

MÅL: Andelen producerad förnybar el ska öka med minst 15 procentenheter fram till år 2015 jämfört med 2004.

Som förnybar el räknas el-produktion baserad på biobränslen (= bränsle från växter som till exempel energiskog, etanol, ved, halm med mera), småskalig vattenkraft, vind och sol. I dagsläget innefattar det den biobränslebaserade produktionen vid Kraftvärmeverket, elproduktionen vid Turbinbrons vattenkraftsstation, elproduktionen vid gasmotorn samt en mindre försöksanläggning för solkraft.

Bedömning: Målet ser ut att uppnås Målet ser ut att uppnås

Under 2012 nåddes inte målet om 42 procent förnybar elproduktion. Mälarenergi AB bygger dock en ny panna baserat på bland annat avfall som bränsle. Målet är att avsevärt minska de fossila bränslena och därmed kraftigt minska utsläppet av koldioxid. Anläggningen beräknas vara klar hösten 2014.

Kontakt