Produktion av förnybar el

Inom kommunen produceras el vid Kraftvärmeverket i Västerås (KVV), vid vattenkraftsstationen vid Turbinbron och Skultuna samt vid solparken vid E18. Solparken är ett samarbete med Kraftpojkarna och Mälarenergi och invigdes i februari 2014.

Elproduktionen vid KVV bygger på avfall och biobränslen. Tidigare var kol och torv de dominerande bränslena.

Andel producerad förnybar el av den totala elproduktionen

Datakälla: Mälarenergi AB

Kommentar

Andelen vattenkraft som produceras i Västerås är liten, endast två kraftstationer ligger i Västerås kommun, Turbinbron och Skultuna, vilka genererar ca 4 GWh per år. Totalt har dock Mälarenergi 42 vattenkraftstationer vilka genererar ca 200 GWh per år.

Solparken beräknas producera 1,2 miljoner kWh el per år.

Kontakt