Konverterade småhus

Fjärrvärmeutbyggnaden i Västerås tätort påbörjades år 1954 och omfattar idag ett drygt 65 mil långt ledningsnät. Fjärrvärmenätet i Västerås är det fjärde största i Sverige i leveransvolym räknat. Cirka 95 procent av fastighetsbeståndet i Västerås tätorter är anslutet till fjärrvärmenätet. Enligt statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) är Västerås den kommun i landet med högst andel småhus med fjärrvärme som enda uppvärmningskälla. Nästan 73 procent av småhusen värms med fjärrvärme, vilket kan jämföras med riksgenomsnittet på ca elva procent. Dock finns ett antal småhus som har annan uppvärmningskälla. Mälarenergi har kartlagt vilka dessa hus är och undersöker om det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt att ansluta dessa till fjärrvärmenätet. Detta mål handlar om att under tiden 2004-2012 konvertera minst 200 småhus till fjärrvärme.

Nyckeltalet avser endast befintliga småhus eller villor, ej nyproduktion.

Antal konverterade småhus från fossila bränslen och el till fjärrvärme. (Statistiken i diagrammet redovisas som ett ackumulerat värde.)

Datakälla: Mälarenergi AB

Kommentar

Siffrorna avser antal konverterade småhus per år som ackumulerat värde. Totalt har 385 hus konverterats (årsskiftet 2012/2013). Under 2012 konverterades så många som 124 stycken småhus till fjärrvärme. Målet på 200 hus uppnåddes redan 2008. Arbetet med att konvertera småhus till fjärrvärme pågår dock kontinuerligt.

Kontakt