Miljöanpassad uppvärmning i kommunägda fastigheter

MÅL: Eldning med fossila bränslen och användning av direktverkande el och elpanna för uppvärmning av kommunala byggnader ska ha upphört till 2015.

Med kommunala byggnader menas alla byggnader som Fastighetskontoret äger förutom byggnader på exploateringsmark eller där byggnaden inte klassas som permanent.

Bedömning: Målet har uppnåtts Målet har uppnåtts

Indikatorer

Konverterade kommunägda fastigheter

Indikator TEMA.2.7.1

Antal konverterade kommunägda fastigheter till respektive förnybart alternativ

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2004
Senaste värdet: 54 stycken2011