Miljöanpassad uppvärmning i kommunägda fastigheter

MÅL: Eldning med fossila bränslen och användning av direktverkande el och elpanna för uppvärmning av kommunala byggnader ska ha upphört till 2015.

Med kommunala byggnader menas alla byggnader som Fastighetskontoret äger förutom byggnader på exploateringsmark eller där byggnaden inte klassas som permanent.

Bedömning: Målet har uppnåtts Målet har uppnåtts

Konvertering är genomförd enligt plan.