Uppvärmningsenergi i kommunägda lokaler

Nyckeltalet visar den totala energianvändningen för uppvärmning i de lokaler som ägs av Västerås stad. Med lokaler menas förskolor, skolor, gymnasium, idrottslokaler och kulturlokaler.

Energianvändning för uppvärmning i kommunägda lokaler.

Datakälla: Västerås stad, Fastighetskontoret

Kommentar

En minskning av energi för uppvärmning har mellan 2004 och 2016 skett med ca 30% procent. Investeringar i modern teknik tillsammans med ett strukturerat och strategisk driftoptimeringsarbete ger resultat.
Dock märks att minskningstakten avtagit de senaste åren beroende av att många åtgärder har genomförts och dagens energibesparande åtgärder blir mer omfattande och kostsamma.

Ansvarig organisation