Klimat

Klimatet håller på att förändras. Forskarna är eniga om att förändringarna beror på utsläpp av gaser som skapar en förstärkt växthuseffekt, och att dessa utsläpp är resultatet av mänskliga verksamheter.
Klimatfrågan är en stor utmaning i Västerås liksom i övriga världen.

För att hantera denna utmaning finns globala överenskommelser och nationella mål. Västerås stad har tagit fram ett klimatprogram med mål och åtgärder för både det geografiska området och den egna verksamheten. Programmet och dess tillhörande handlingsplan antogs av kommunfullmäktige under 2012 och innehåller åtgärder för tre områden:

-Energi
-Trafik och transporter
-Jordbruk och livsmedel

De största utmaningarna både globalt och i Västerås är att ställa om energiförsörjning och transporter från fossila bränslen till förnybara och långsiktigt hållbara energikällor samt att minska vår energianvändning. Genom ett aktivt och systematiskt arbete kan vi i Västerås ta vårt globala ansvar och medverka till en minskad klimatpåverkan.

Delområden

Målet ser ut att uppnåsUtsläpp av växthusgaser

Delområde TEMA.1.1

Målet är att utsläppen av växthusgaser i Västerås år 2020 ska ha minskat med mer än 60 procent per invånare jämfört med år 1990.

Trend:  4 av 4 indikatorer har en positiv trend

Åtgärdsområden

Åtgärder i Klimatprogrammet

Åtgärdsområde TEMA.1.2

Klimatprogrammet antogs av kommunfullmäktige under 2012. I programmet finns de åtgärder som Västerås stad arbetar med för att nå målet att minska utsläppen av växthusgaser med 60 % till år 2020.

Åtgärdsstatus:  28 av 37 åtgärder är genomförda
Ansvarig organisation
  • Stadsledningskontoret
Kontakt