Klimat

Klimatet håller på att förändras. Forskarna är eniga om att förändringarna beror på utsläpp av gaser som skapar en förstärkt växthuseffekt, och att dessa utsläpp är resultatet av mänskliga verksamheter.
Klimatfrågan är en stor utmaning i Västerås liksom i övriga världen.

För att hantera denna utmaning finns globala överenskommelser och nationella mål. Västerås stad har sedan 2012 ett klimatprogram med mål och åtgärder för både det geografiska området och den egna verksamheten. Programmet och dess tillhörande handlingsplan har reviderats. Det reviderade programmet antogs av kommunfullmäktige under 2017 och innehåller åtgärdspaket dels för det kommungeografiska området (G) och dels för kommunorganisationen (O):

G1. Energi
G2. Biogas
G3. Trafik och transport
G4. Rådgivning, information och inspiration
G5. Klimatsmart samhällsplanering

O1. Kommunala byggnader
O2. Resor och transporter
O3. Livsmedel
O4. Konsumtion

De största utmaningarna både globalt och i Västerås är att ställa om energiförsörjning och transporter från fossila bränslen till förnybara och långsiktigt hållbara energikällor samt att minska vår energianvändning. Genom ett aktivt och systematiskt arbete kan vi i Västerås ta vårt globala ansvar och medverka till en minskad klimatpåverkan.

Bedömning: Målet ser ut att uppnås Målet ser ut att uppnås

Delområden

Målet ser ut att uppnåsUtsläpp av växthusgaser

Delområde TEMA.1.1

Målet är att utsläppen av växthusgaser i Västerås år 2020 ska ha minskat med mer än 60 procent per invånare jämfört med år 1990.

Trend:  3 av 3 indikatorer har en positiv trend

Åtgärdsområden

Åtgärder i Klimatprogrammet

Åtgärdsområde TEMA.1.2

Det reviderade klimatprogrammet med handlingsplan 2017-2020 antogs av kommunfullmäktige i mitten av 2017. I programmet finns de åtgärder som Västerås stad arbetar med för att nå målet att minska utsläppen av växthusgaser med 60 % till år 2020.

Åtgärdsstatus:  28 av 37 åtgärder är genomförda
Ansvarig organisation
  • Stadsledningskontoret
Kontakt