Luft

För en stad i Västerås storlek är luftkvaliteten ganska god. Västerås har ett bra geografiskt läge och luftgenomströmningen är god vilket innebär att luftföroreningarna späds ut och ventileras bort med renare luft utifrån.

Trots detta arbetar vi ständigt för att minska föroreningar och förbättra luften genom god trafikplanering, satsningar på gång-, cykel- och kollektivtrafik samt satsningar på renare drivmedel för bilar, lastbilar och bussar. Trots det leder utsläppen på stadens gator till tidvis höga halter av luftföroreningar.

Bedömning: Målet ser ut att uppnås Målet ser ut att uppnås

Delmål

Målet ser ut att uppnåsPartiklar i utomhusluft

Delmål TEMA.5.1

Partiklar av olika storlek förekommer i luften omkring oss och bildas vid dålig förbränning och vid slitage av däck, bromsar och vägar.

Trend:  0 av 1 indikatorer har en positiv trend

Målet har uppnåttsSvaveldioxid i utomhusluft

Delmål TEMA.5.2

Svaveldioxidens största källor kommer från förbränning av fossila bränslen som kol och olja. Höga halter av svaveldioxid kan leda till försurning av mark och vatten.

Trend:  1 av 1 indikatorer har en positiv trend

Målet ser ut att uppnåsAnläggningar med HCFC

Delmål TEMA.5.3

CFC och HCFC är ett köldmedium som vanligtvis kallas freoner och bidrar till förtunning av ozonskiktet.

Trend:  1 av 1 indikatorer har en positiv trend

Målet har uppnåttsKvävedioxid i utomhusluft

Delmål TEMA.5.4

Kvävedioxid bildas vid förbränning och i Västerås är den största källan till kvävedioxid fordonstrafiken.

Trend:  0 av 1 indikatorer har en positiv trend

Målet har uppnåttsBensen i utomhusluft

Delmål TEMA.5.5

Bensen är ett lösningsmedel som används i bland annat bensin. Bensen sprids till luften via förbränning eller avdunstning av bensin.

Trend:  0 av 1 indikatorer har en positiv trend
Kontakt