Luft

Samtliga ämnen som nämns i miljökvalitetsnormerna för utomhusluft ska vara under den övre utvärderingströskeln senast år 2020.

Luften i Västerås är generellt sett bra. De geografiska och topografska förutsättningarna med platt landskapsbild och närhet till Mälaren gör att ventilationen genom staden är bra och det bidrar till att halterna av luftföroreningar oftast är låga. Men för att kunna fortsätta ha bra luft och dessutom minska vårt bidrag som följer med luften bort från Västerås arbetar vi ständigt med att öka vår kunskap om luftföroreningars uppkomst och effekt, samt hur man kan motarbeta förekomsten av föroreningarna. Vi arbetar kontinuerligt med att övervaka luftkvalitén genom mätningar och beräkningsmodeller. Vi försöker också att förebygga problemen som kan uppstå redan i stadsplaneringen. Utöver detta arbetar vi med trafikplanering samt satsning på gång-, cykel- och kollektivtrafik. Biltrafiken är den största bidragande orsaken till dålig luft och därför är det också viktigt att arbeta med just åtgärder som kan minska bilåkandet.

Bedömning: Målet ser ut att uppnås Målet ser ut att uppnås

Delmål

Målet ser ut att uppnåsPartiklar i utomhusluft

Delmål TEMA.5.1

Halten partiklar ska vara under den övre utvärderingströskeln senast år 2020.

Trend:  0 av 1 indikatorer har en positiv trend

Målet har uppnåttsSvaveldioxid i utomhusluft

Delmål TEMA.5.2

Svaveldioxidens största källor kommer från förbränning av fossila bränslen som kol och olja. Höga halter av svaveldioxid kan leda till försurning av mark och vatten.

Trend:  1 av 1 indikatorer har en positiv trend

Målet har uppnåttsKvävedioxid i utomhusluft

Delmål TEMA.5.4

Halten kvävedioxid (NO2) ska vara under miljökvalitetsnormens övre utvärderingströskel senast år 2020.

Trend:  0 av 1 indikatorer har en positiv trend

Målet ser ut att uppnåsBensen i utomhusluft

Delmål TEMA.5.5

Halten bensen ska vara under den övre utvärderingströskeln senast år 2020.

Trend:  0 av 1 indikatorer har en positiv trend
Kontakt