Kvävedioxid i utomhusluft

Halten kvävedioxid (NO2) ska vara under miljökvalitetsnormens övre utvärderingströskel senast år 2020.

Kvävedioxid bildas vid förbränning och därför är också fordonstrafiken den största källan till kvävedioxidutsläpp i Västerås. Utifrån dagens trafik och de mätningar och beräkningar som gjorts kommer vi att klara målet till 2020.

Bedömning: Målet har uppnåtts Målet har uppnåtts

Indikatorer

Kvävedioxid

Indikator TEMA.5.4.1

Årsmedelvärde, kvävedioxid

Senaste värdet: 13,4 µg/m32017
Kontakt