Kvävedioxid

Kvävedioxid är en gas som bildas vid förbränning i till exempel en bilmotor. Höga halter av kvävedioxid kan orsaka irritation på luftvägarna och skador på lungor. Kvävedioxid och solljus bidrar också till bildandet av marknära ozon.

Årsmedelvärde, kvävedioxid

Kommentar

Fortsatt låga årsmedelhalter kvävedioxid, i Västerås.

Kontakt