Partiklar

PM10 är benämningen på partiklar som är mindre än 10 mikrometer i storlek, dessa partiklar är väldigt små och exponeringen kan ge känsliga grupper ökade symptom. Känsliga grupper är barn och äldre men kan också vara de som redan lider av astma, allergier eller hjärt- och kärlsjukdomar. Värsta perioden är på våren då dubbdäcken rullar på torr asfalt och då sanden från vinterns halkbekämpning fortfarande finns kvar. För att hålla koll på dessa föroreningar har Västerås stad mätt partikelhalterna under en längre tid och generellt sett har vi låga halter av partiklar i staden, det är främst på våren som det är högre halter, dock ligger halterna under miljökvalitetsnormens övre utvärderingströskel.

Årsmedelvärde, PM10

Kopparbergsvägen
Stora gatan 58
Stora gatan 9
Skepparbacken 5
Stora gatan 2F
Datakälla: Mätningarna fram till 2016 har genomförts med ett Grimm instrument, modell EDM365. Under 2016 har instrumentet varit ur funktion och ett nytt instrument är på plats från och med 2017.

Kommentar

Årsmedelvärdet för partiklar ligger fortsatt under miljökvalitetsnormens gränsvärde. Antalet gånger som dygnsmedelvärde överskrids varierar från år till år.
Enligt den handlingsplan för utomhusluft som antogs av kommunfullmäktige den 5 december 2013 är kraven för partiklar lägre än normen, i Västerås. Enligt handlingsplanen gäller den övre utvärderingströskeln som gränsvärde.

Kontakt