Svaveldioxid

Utsläppen av svaveldioxid kan bidra till sur nederbörd som skadar mark, skog, sjöar och vattendrag. Svaveldioxid kan även orsaka söndervittring av kulturbyggnader och fornminnen. Svaveldioxid kan även ge upphov till påverkan på hälsan, främst genom irritation av luftvägarna.

Årsmedelvärde, Svaveldioxid

Stadshuset taknivå
Målvärde

Kommentar

Svaveldioxid anses inte längre vara ett problem i Sverige och halterna i Västerås ligger långt under gällande gränsvärden. Svaveldioxid kommer att mätas även i fortsättningen, men resultaten kommer endast att presenteras i barometern ifall det sker någon förändring av halterna.

Kontakt