Natur

MÅL: Vi ska aktivt och långsiktigt arbeta för att stärka och bevara Västerås natur- och kulturtillgångar.

Närheten till variationsrika kultur- och naturmiljöer i och kring staden är viktig för västeråsarna ur rekreations- hälso- och upplevelsesynpunkt och en förutsättning och ekologisk bas för samhällsutvecklingen.

Tillväxten i Västerås ställer krav på medvetenhet och långsiktigt tänkande i planerings- och genomförandeprocesser eftersom trycket på våra natur- och kulturtillgångar ökar.

Handlingsplanen för natur- och kulturmiljön i Västerås antogs hösten 2010 och några av dess effektmål redovisas här. Syftet med handlingsplanen är att tydliggöra inriktningar, mål och åtgärder som behövs för att öka kunskapen, skötseln och skyddet av Västerås natur-, kultur- och friluftslivsmiljöer.

Bedömning: Målet har delvis uppnåtts Målet har delvis uppnåtts

Delmål

Måluppfyllelsen kan inte bedömasNaturmiljö

Delmål TEMA.4.1

MÅL: Från år 2010 ska inga områden med höga naturvärden, viktiga kulturmiljöer eller friluftslivsområden allvarligt försämras
på grund av otillräckliga hänsyn.Till år 2015 ska samtliga reservat som förvaltas av Västerås stad skötas, utvecklas och
tillgängliggöras.

Trend:  3 av 4 indikatorer har en positiv trend
Åtgärdsstatus:  8 av 8 åtgärder är genomförda
Kontakt