Naturmiljö

MÅL: Från år 2010 ska inga områden med höga naturvärden, viktiga kulturmiljöer eller friluftslivsområden allvarligt försämras
på grund av otillräckliga hänsyn.Till år 2015 ska samtliga reservat som förvaltas av Västerås stad skötas, utvecklas och
tillgängliggöras.

För att hänsyn ska kunna tas till bevarande- och skyddsvärda miljöer krävs kännedom om var de finns samt i vilket tillstånd de befinner sig. Kunskap om naturtyper och landskapsbilden är ett viktigt underlag i det löpande naturvårdsarbetet vid t.ex. fysisk planering, exploateringsärenden, samrådsärenden enligt skogsvårdslagen och landskapsvård.

Bedömning: Måluppfyllelsen kan inte bedömas Måluppfyllelsen kan inte bedömas

Indikatorer

Naturreservat

Indikator TEMA.4.1.1

Samtliga reservat som förvaltas av Västerås stad ska skötas, utvecklas och tillgängliggöras.

Utarenderad ängs- och betesmark

Indikator TEMA.4.1.2

Areal ängsvegetation som sköts med bete eller slåtter på mark i Västerås stads ägo.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2008
Senaste värdet: 233 ha2013

Småvatten

Indikator TEMA.4.1.3

Antal anmälda småvatten i Västerås kommun.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010
Senaste värdet: 9,00 stycken2013

Våtmarker

Indikator TEMA.4.1.4

Hektar våtmark som har restaurerats eller tillskapats genom Västerås stads initiativ. (Statistiken i diagrammet redovisas som ett ackumulerat värde.)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010
Senaste värdet: 95,0 ha2013
Kontakt