Naturmiljö

MÅL: Från år 2010 ska inga områden med höga naturvärden, viktiga kulturmiljöer eller friluftslivsområden allvarligt försämras
på grund av otillräckliga hänsyn.Till år 2015 ska samtliga reservat som förvaltas av Västerås stad skötas, utvecklas och
tillgängliggöras.

För att hänsyn ska kunna tas till bevarande- och skyddsvärda miljöer krävs kännedom om var de finns samt i vilket tillstånd de befinner sig. Kunskap om naturtyper och landskapsbilden är ett viktigt underlag i det löpande naturvårdsarbetet vid t.ex. fysisk planering, exploateringsärenden, samrådsärenden enligt skogsvårdslagen och landskapsvård.

Bedömning: Måluppfyllelsen kan inte bedömas Måluppfyllelsen kan inte bedömas

Genomförande av Handlingsplan för natur- och kulturmiljön i Västerås som antogs 2010 är avgörande för måluppfyllnad. Vissa av målen ska utföras av eller tillsammans med andra aktörer och det är svårt att avgöra om målen uppnås inom specifierad tidsram.

Kontakt