Skadliga ämnen

MÅL: Förekomsten av skadliga ämnen i samhället ska minska så att inga oacceptabla risker för människors hälsa eller miljön uppstår.

Området miljö- och hälsoskadliga ämnen är stort och svårgreppbart med många spridda källor, stark utveckling av nya ämnen på marknaden och icke kartlagda långsiktiga effekter.

Västerås är en gammal industristad, industrialismen innebär även befolkningstillväxt och en utveckling av staden. I samband med förändrad användning av ett industriområde är det viktigt att utreda föroreningssituation samt eventuella risker och behov av saneringsåtgärder. Vid upptäckt av föroreningshalter som innebär en oacceptabel risk för människors hälsa och miljö måste byggnaden eller området saneras.

I vår nutid har kemikalieproblematiken antagit ytterligare en skepnad, det är inte längre bara gamla synder som är problemet. Idag är det våra hem, skolor och arbetsplatser som bidrar till flera av de kemikalieutsläpp som anses som problematiska. I vår vardag exponeras vi och våra barn kontinuerligt för små doser av kemiska ämnen.

Radon är en ädelgas som bildas när radium sönderfaller, ämnet finns naturligt i marken och kan på så sätt ta sig in i våra byggnader. Näst efter rökning är radon den vanligaste orsaken till lungcancer.

Bedömning: Målet ser ut att uppnås Målet ser ut att uppnås

Delmål

Målet ser ut att uppnåsFörorenade områden inom riskklass 1

Delmål TEMA.9.1

MÅL: Åtgärder ska under åren 2005–2010 ha genomförts vid så stor andel av de prioriterade förorenade områdena att miljöproblemet i sin helhet i huvudsak kan vara löst allra senast år 2050.

Åtgärdsstatus:  2 av 3 åtgärder är genomförda

Målet ser ut att uppnåsFörorenade områden inom riskklass 2

Delmål TEMA.9.2

MÅL: Åtgärder ska under åren 2005–2010 ha genomförts vid så stor andel av de prioriterade förorenade områdena att miljöproblemet i sin helhet i huvudsak kan vara löst allra senast år 2050.

Åtgärdsstatus:  2 av 2 åtgärder är genomförda

Måluppfyllelsen kan inte bedömmasRadon

Delmål TEMA.9.5

Västeråsaren ska kunna leva i en säker och hälsosam bebyggelsemiljö med frisk luft, ljudnivåer och radonhalter under nationella riktvärden och strålningsnivåer som inte är skadliga

Trend:  3 av 3 indikatorer har en positiv trend

Målet blir svårt att nåKemikalier i varor och produkter

Delmål TEMA.9.6

MÅL: Förekomsten av miljö- och hälsoskadliga ämnen i stadens verksamheter ska minska, för att undvika exponering för medborgare och miljö.

Trend:  0 av 2 indikatorer har en positiv trend
Kontakt