Gå direkt till sidans innehåll

Västerås stadVästeråsbarometern

Skadliga ämnen

MÅL: Förekomsten av skadliga ämnen i samhället ska minska så att inga oacceptabla risker för människors hälsa eller miljön uppstår.

Området miljö- och hälsoskadliga ämnen är stort och svårgreppbart med många spridda källor, stark utveckling av nya ämnen på marknaden och icke kartlagda långsiktiga effekter.

Västerås är en gammal industristad, industrialismen innebär även befolkningstillväxt och en utveckling av staden. I samband med förändrad användning av ett industriområde är det viktigt att utreda föroreningssituation samt eventuella risker och behov av saneringsåtgärder. Vid upptäckt av föroreningshalter som innebär en oacceptabel risk för människors hälsa och miljö måste byggnaden eller området saneras.

Med tanke på saneringstakten i landet har Naturvårdsverket föreslagit ett etappmål som skulle bidra till att öka takten i arbeten med efterbehandling av förorenade områden. De föreslagna etappmålen för efterbehandling av förorenade områden innebär att:

  1. Minst 25 procent av områdena med mycket stor risk för människors hälsa eller miljö är åtgärdade år 2025.
  2. . Minst 15 procent av områdena med stor risk för människors hälsa eller miljön är åtgärdade år 2025.
  3. Användningen av annan teknik än schaktning följt av deponering, utan föregående behandling av massorna, har ökat år 2020.
Bedömning: Målet ser ut att uppnås Målet ser ut att uppnås
Kontakt
Sidan senast uppdaterad: 2021-03-16
Huvudområde TEMA.9