Bilinnehav och körsträckor

Bilinnehavet ligger på en stabil och hög nivå.

Under många år har bilinnehavet i Västerås ökat. Många hushåll upplever att de måste ha en bil, eller till och med två, för att få vardagen att gå ihop. Samhällsutvecklingen under de senaste decennierna har också bidragit till att fler och fler upplever ett behov av att ha bil.

Det finns flera utmaningar inför framtiden. En utmaning är att minska antalet korta bilresor i Västerås. Bilen behövs, men den ska användas med eftertanke och framför allt vid resor där det inte finns några andra alternativ. Många korta resor skulle kunna göras till fots, med cykel eller kollektivtrafik istället för med bil. I Västerås stads gällande Trafikplan är det övergripande målet att kommunens befolkningstillväxt inte ska generera en ökad biltrafik.

En annan utmaning är att minska fordonsflottans miljöpåverkan genom att successivt byta ut stora, tunga, bränsleslukande bilar till lätta och smidiga miljöbilar.

Bedömning: Målet blir svårt att nå Målet blir svårt att nå

Indikatorer

Bilinnehav

Indikator TEMA.3.2.1

Bilinnehav per tusen invånare

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2000
Senaste värdet: 461 stycken2018

Körsträckor

Indikator TEMA.3.2.2

Genomsnittlig körsträcka per invånare

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2000
Senaste värdet: 628 mil2018

Tunga/starka bilar

Indikator TEMA.3.2.3

Andel tunga/starka bilar bland personbilar i trafik

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2000
Senaste värdet: 28,86 %2018

Lätta/svaga bilar

Indikator TEMA.3.2.4

Andel lätta/svaga bilar bland personbilar i trafik.

Senaste värdet: 19,4 %2018