Dieselleveranser

Statistiken visar den totala mängden levererad diesel till slutliga användare (de som tankar) inom Västerås kommun.

Årlig leverans av diesel till Västerås.

Datakälla: Energimyndigheten "Oljeleveranser kommunvis redovisning"

Kommentar

Dieselleveranserna till slutliga förbrukare (det vill säga de fordonsförare som tankar diesel) har ökat sedan år 2001. Ökningen stämmer väl överens med den ökade försäljningen av dieselbilar och särskilt miljöklassade dieselbilar.

Sedan 2009 har försäljningen av diesel ökat stadigt i Västmanland och Västerås men sett för hela riket har kurvan planat ut och ökningen avstannat.

Eftersom statistiken består av inrapporterade siffror från ett mindre antal aktörer i bränslebranschen kan det förekomma årliga variationer på grund av exempelvis mätfel.

Statistik kommer i sept/okt för föregående år, alltså kommer siffror för 2014 först under hösten 2015.

Kontakt