Antal cyklister

Cykelbarometern räknar alla cyklister som passerar ett vägsnitt. En slinga nedfräst i asfalten detekterar metallen i cykeldäcket när en cykel passerar.

Barometerns mätresultat används för att följa cyklingens utveckling.
Mätresultaten visar ett medelvärde under året.

Antal cyklister som passerar cykelbarometern vid Röda torget under ett dygn.

Medel
Målvärde
Datakälla: Cykelbarometer vid Röda torget.

Kommentar

Cyklingen varierar kraftigt över året. Under den varma årstiden är medelantalet cyklister per dygn mer än dubbelt så stort som under vintern. Då cykelbarometern installerades under våren 2009 finns inget årsmedelvärde för antal passager/dygn tidigare än år 2010.

Jämförande tester har visat att tekniken är tillförlitlig. Mätresultaten från barometern kommer att kunna användas för att följa cyklingens utveckling på en övergripande nivå. Barometerns resultat behöver dock kompletteras med manuella mätningar som täcker fler viktiga cykellänkar.

Cyklingen ligger på en stabil nivå men ökar inte heller i enlighet med stadens mål.

Kontakt