Vatten

MÅL: Trygga vattenförsörjning på kort och lång sikt, samt nå miljökvalitetsnormerna.

Vikten av tillgången till rent vatten att dricka, bada i och få naturupplevelser av går inte att nog betona. Det är en förutsättning för hälsa och välbefinnande. Samtidigt är det många som påverkar vattnet på olika sätt, inte minst i och med att vi blir fler och fler i regionen.
Västerås stads vattenplan, beslutad i kommunfullmäktiga 2012-10-04, syftar till att konkretisera vilka åtgärder förvaltningar och bolag inom staden behöver göra för att säkra vattenresurserna i Västerås. Det övergripande målet för planen är nå miljökvalitetsnormen ”god status” (mer om vad det innebär kan du läsa på www.vattenmyndigheterna.se). Miljökvalitetsnormerna ska vara uppfyllda 2021 eller 2027 (vissa av målen har fått en tidsfrist till 2027).

För att nå god status behöver vi framför allt minska mängden näringsämnen och andra föroreningar, samt skapa fria vandringsvägar för fisk för att de åter ska kunna nå sina lekområden i vattendragen. Vi behöver även minska risken att vattnet förorenas av miljögifter.

Bedömning: Osäkert om målet kan uppnås Osäkert om målet kan uppnås

Delmål

Osäkert om målet kan uppnåsÖvergödning

Delmål TEMA.6.1

Mängden fosfor som släpps ut i vattendrag och sjöar ska ha minskat med 3,2 ton/år 2021 som ett resultat av åtgärder av Västerås stad.

Trend:  5 av 6 indikatorer har en positiv trend
Åtgärdsstatus:  9 av 11 åtgärder är genomförda

Måluppfyllelsen kan inte bedömasMiljögifter

Delmål TEMA.6.2

Belastningen av föroreningar via dagvattnet ska minska med 20 % till 2021 jämfört med 2011.

Åtgärdsstatus:  9 av 12 åtgärder är genomförda

Osäkert om målet kan uppnåsFysiska förändringar

Delmål TEMA.6.3

Västerås stad ska arbeta aktivt för att återställa och upprätthålla natur- och kulturvärdena i Västerås vattenmiljöer.

Fiskar och andra vattenlevande djur ska ha fri passage i Svartån fram till Skultuna och förbi Nykvarn senast 2021.

Åtgärdsstatus:  4 av 5 åtgärder är genomförda

Måluppfyllelsen kan inte bedömasNaturvärden

Delmål TEMA.6.4

Västerås stad ska arbeta aktivt för att återställa och upprätthålla natur- och kulturvärden i Västerås vattenmiljöer.

Åtgärdsstatus:  1 av 2 åtgärder är genomförda

Målet ser ut att uppnåsStrategiskt arbete

Delmål TEMA.6.6

Västerås stad ska vara drivande i samverkan kring vattenfrågor.
I planering, prövning och tillsyn ska hänsyn tas till miljökvalitetsnormerna för vatten.

Åtgärdsstatus:  5 av 5 åtgärder är genomförda

Måluppfyllelsen kan inte bedömasBadvatten

Delmål TEMA.6.7
Trend:  0 av 1 indikatorer har en positiv trend
Åtgärdsstatus:  2 av 2 åtgärder är genomförda

Osäkert om målet kan uppnåsKlimatförändringar och översvämning

Delmål TEMA.6.8

Mål:
Minimera risken för skador vid extrema vädersituationer och havsnivåhöjningar

Åtgärdsstatus:  0 av 3 åtgärder är genomförda

Måluppfyllelsen kan inte bedömasGrund- och dricksvatten

Delmål TEMA.6.5

Sjöar, vattendrag och grundvattentillgångar ska skyddas och bevaras så att den framtida vattenförsörjningen tryggas.

Åtgärdsstatus:  0 av 4 åtgärder är genomförda
Kontakt