Fysiska förändringar

Västerås stad ska arbeta aktivt för att återställa och upprätthålla natur- och kulturvärdena i Västerås vattenmiljöer.

Fiskar och andra vattenlevande djur ska ha fri passage i Svartån fram till Skultuna och förbi Nykvarn senast 2021.

Vattenkraft har inneburit stora möjligheter för människor under lång tid. Förr som kvarnar och sågverk och numera för elproduktion. Vattenkraft är en i många avseenden ren energikälla, men påverkar livsmiljöerna för många arter negativt. En konsekvens är att många fiskarter förhindras att nå sina lekområden på grund av att vattendragen däms upp.

En av arterna som under 1900-talet minskat kraftigt på grund av detta är den rödlistade Aspen. I Mälardalen bedrivs ett aktivt arbete som riktas just till att Aspen ska kunna fortleva i Mälaren. Andra exempel på fysiska förändringar är sjösänkningar, dikningar, rensningar och byggnationer i vatten.

Bedömning: Osäkert om målet kan uppnås Osäkert om målet kan uppnås

Åtgärder

Genomförs kontinuerligtIdentifiering av multifunktionella ytor

Åtgärd TEMA.6.3.1

Dagvattenanläggningar, eller delar av dessa, som kan ha multifunktionella egenskaper ska identifieras.

Genomförs kontinuerligtVattenvård i jord- och skogsbruksmark

Åtgärd TEMA.6.3.2

Skötsel av vattenområden på den skogs- och åkermark som ägs av staden ske med hög grad av hänsyn till biologisk mångfald och näringsläckage.

FörsenadTa fram fiskevårdsplan

Åtgärd TEMA.6.3.3

En fiskevårdsplan ska tas fram.

GenomfördUtredning av fiskerätt

Åtgärd TEMA.6.3.4

En utredning av fiskerätten på stadens vatten ska utföras.

GenomfördInformation om dikesrensning

Åtgärd TEMA.6.3.5

Informationsprojekt kring miljöanpassad dikesrensning ska utföras.

Kontakt