Identifiering av multifunktionella ytor

Dagvattenanläggningar, eller delar av dessa, som kan ha multifunktionella egenskaper ska identifieras.

Resultat

Åtgärden bör samordnas med åtgärder i handlingsplanen för dagvatten. I den föreslås en åtgärd om att inventera var dagvatten kan avledas och behandlas ytligt för att berika den bebyggda staden. Vattenparken som planeras i Johannisberg 2019 kommer att bli multifunktionell.

Kontakt