Klimatförändringar och översvämning

Mål:
Minimera risken för skador vid extrema vädersituationer och havsnivåhöjningar

Världen står inför förändringar av klimatet som även påverkar oss i Västerås. I första hand behöver utsläppen av så kallade klimatgaser minska för att minimera temperaturökningen.
Men vi behöver också rusta oss för att klara de förändringar som kommer.
I vår region bedöms att det kommer att bli allt varmare vintrar med mindre snö och tjäle och mera regn. Förändringarna kommer att påverka vattenkvaliteten negativt och sannolikheten för översvämningar ökar. Det blir nödvändigt att kunna ta hand om stora vattenmängder oftare och anpassa dagvattensystemet och stadsbyggnaden utifrån det.
Västerås stad har antagit ett klimatprogram (se under Tema klimat)och under 2016 antogs även en klimatanpassningsplan.

Bedömning: Osäkert om målet kan uppnås Osäkert om målet kan uppnås

Åtgärder

FörsenadKonsekvenser av klimatförändringar

Åtgärd TEMA.6.8.1

Konsekvenser av ett förändrat klimat och extrema vädersituationer på vattenkvalitet i Västerås sjöar och vattendrag samt vattenförsörjning ska utredas. Utredningen ska även innefatta andra risk- och sårbarhetsfrågor knutna till vattenförsörjningen och olyckor som kan påverka naturvärden och vattenkvalitet.

FörsenadKommuntäckande översvämningskartering

Åtgärd TEMA.6.8.2

En kommuntäckande översvämningskartering ska utföras.

Kan inte genomföras inom fastställd tidÖversvämningsrisk vid fördämningar

Åtgärd TEMA.6.8.3

En analys av översvämningsrisker i samband med fördämningar och regleringar av sjöar och vattendrag ska utföras.

Kontakt