Konsekvenser av klimatförändringar

Konsekvenser av ett förändrat klimat och extrema vädersituationer på vattenkvalitet i Västerås sjöar och vattendrag samt vattenförsörjning ska utredas. Utredningen ska även innefatta andra risk- och sårbarhetsfrågor knutna till vattenförsörjningen och olyckor som kan påverka naturvärden och vattenkvalitet.

Resultat

Västerås stad har antagit en klimatanpassningsplan 2016, den fångar upp en del av åtgärderna som tidigare ingått i vattenplanen.

Kontakt