Miljögifter

Belastningen av föroreningar via dagvattnet ska minska med 20 % till 2021 jämfört med 2011.

Rubriken miljögifter innefattar många ämnen och berör många verksamheter. Olika ämnen påverkar människors hälsa och ekosystemen i vattnet på olika sätt. Ett viktigt steg i arbetet med miljögifter är att höja stadens kunskapsnivå om vilka ämnen som innebär störst problem och vilka källorna är till dessa. Vissa av ämnena kommer av gamla synder som bly, koppar och zink. Dessa områden behöver ofta saneras. Andra är mer sentida, som till exempel giftiga båtbottenfärger. Många föroreningar i form av metaller och organiska föroreningar (oljor, förbränningsrester, slitage från däck och asfalt mm) transporteras med dagvattnet ut i vattendrag och Mälaren.

Målet kommer att följas upp med hjälp av modelleringar och beräkningar.

Bedömning: Måluppfyllelsen kan inte bedömas Måluppfyllelsen kan inte bedömas

Åtgärder

GenomfördKontroll av snötippar

Åtgärd TEMA.6.2.1

Ordinarie snötippar ska pekas ut och kontrolleras med avseende på föroreningar.

Kan inte genomföras inom fastställd tidProvtagning av dagvatten

Åtgärd TEMA.6.2.2

Ett provtagningsprogram för påverkan av miljögifter och näringsämnen via dagvattnet tas fram.

GenomfördKompensationsåtgärder för dagvatten

Åtgärd TEMA.6.2.3

Utred om kompensationsåtgärder för föroreningsbelastning i samband med nyexploateringar är en lämplig princip i relation till andra regleringar av föroreningar av dagvatten.

Genomförs kontinuerligtFörorenade områden och vatten

Åtgärd TEMA.6.2.4

I arbetet med handlingsplanen för förorenade områden ska miljökvalitetsnormerna för vatten och vattenförvaltningens kunskapsunderlag vägas in.

Genomförs kontinuerligtSamarbete med båtklubbar mm om miljöfrågor

Åtgärd TEMA.6.2.5

Västerås stad tar initiativ till samarbete med båtklubbar och fritidsbåtshamnar angående anläggande av latrintömningsstationer och båtbottentvättar samt informationsinsatser och andra åtgärder för en större miljöhänsyn.

GenomfördSammanställning av kunskap om miljögifter

Åtgärd TEMA.6.2.6

En sammanställning av befintligt kunskapsunderlag, inklusive utförda provtagningar i vatten och sediment ska tas fram.

GenomfördUtredning om alkylatbensin mm.

Åtgärd TEMA.6.2.8

En utredning om möjlighet till att erbjuda alkylatbensin eller andra alternativa bränslen ska utföras.

Genomförs kontinuerligtKemiska bekämpningsmedel

Åtgärd TEMA.6.2.10

Kemiska bekämpningsmedel ska inte användas av Västerås stad på hårdgjorda ytor.

Genomförs kontinuerligtUtredning om källor för miljögifter

Åtgärd TEMA.6.2.11

De viktigaste källorna för miljögifter i Västerås vattenmiljöer ska utredas. Åtgärden omfattar även förorenade områden och Hamnverksamheten. Utredningen ska utgöra underlag för tillsyn enligt MB och planläggning enligt PBL samt dagvattenplanen.

FörsenadÅtgärdande av nedlagda deponier

Åtgärd TEMA.6.2.12

Samtliga nedlagda deponier som bedöms utgöra en risk för yt- eller grundvatten provtas och en karakterisering av lakvattnet utförs.

GenomfördHandlingsplan och policy för dagvatten

Åtgärd TEMA.6.2.13

En handlingsplan för dagvatten ska tas fram, med syfte att öka reningen och förhindra översvämningsrisker, samt att öka den biologiska mångfalden och estetiska värden.

FörsenadAnläggning av båtbottentvätt

Åtgärd TEMA.6.2.7

Möjligheten att anlägga en båtbottentvätt ska utredas. Anläggning av båtbottentvätt

Kontakt