Sammanställning av kunskap om miljögifter

En sammanställning av befintligt kunskapsunderlag, inklusive utförda provtagningar i vatten och sediment ska tas fram.

Resultat

En scanning och analyser av bottensedimentet i Västeråsfjärden har utförts 2012. En sammanställning av provtagningar har gjorts 2012 och 2014 av Mälarens vattenvårdsförbund. Under 2013 genomfördes en undersökning av miljögifter i sediment, musslor och fisk. Uppföljning av denna undersökning genomförs under 2018.

Kontakt