Utredning om källor för miljögifter

De viktigaste källorna för miljögifter i Västerås vattenmiljöer ska utredas. Åtgärden omfattar även förorenade områden och Hamnverksamheten. Utredningen ska utgöra underlag för tillsyn enligt MB och planläggning enligt PBL samt dagvattenplanen.

Resultat

Exempel på aktiviteter som genonmförs: En undersökning av bottensedimenten i Västeråsfjärden har genomförts. Ett uppströmsarbete för att minska belastningen av föroreningar till avloppsreningsverket och dagvattnet har inletts. Modelleringar av föroreningar i dagvattnet har genomförts. Provtagningar planeras inom ramen för dagvattenplanen.

Kontakt