Halter av fosfor i Mälaren

Fosfor brukar vara det näringsämne som först tar slut i sötvatten och fosforbrist är den vanligaste begränsande faktorn för växternas produktion. Tillgången på fosfor bestämmer därför hur mycket växter som kan finnas och är det viktigaste näringsämnet när man ska avgöra om en sjö är övergödd eller inte. Totalfosfor innefattar både fosfor som är direkt tillgänglig för växterna och fosfor som är bunden i organismer och mineraler.

Figuren visar fosforhalterna i Västeråsfjärden från 1964 och framåt. Den beräknade halt som anger gränsen till god status - det vill säga den status som vi ska nå enligt miljöbalken - är 34 µg/l.

Halter av totalfosfor i Mälaren

Datakälla: Uppgifterna ingår som en del i den samordnade övervakningen av miljöförhållandena i Mälaren (samlad recipientkontroll) som administreras av Mälarens vattenvårdsförbund.

Kommentar

Årsmedelhalten av fosfor varierar mellan olika år beroende bland annat på klimatfaktorer. Sedan år 2000 kan ingen trend utläsas. Trenden bör utläsas på lång sikt och utan att ta hänsyn till enstaka upp- eller nedgångar i kurvan.

Nivån på fosforhalterna sedan 70-talet är generellt sett lägre än vid mätningarnas början på 60-talet vilket beror på utbyggnaden av avloppsreningen.

Tillståndsklassning

 Extremt höga >100 µg/l
 Mycket höga 50–100 µg/l
 Höga 25–50 µg/l
 Måttligt höga 12–25 µg/l
 Låga <12 µg/l
Kontakt