Halter av fosfor vid Svartån

Svartån avvattnar ett område med relativt mycket jordbruksmark. Till skillnad från Sagån finns det i Svartån en hel del sjöar och översvämningsområden som kan ta hand om näringsämnen. Fosforhalterna är därför något lägre och varierar mindre i Svartån än i Sagån.

Figuren visar fosforhalterna i Svartån vid Turbinbron sedan 1978. Den beräknade halt som anger gränsen till god status – det vill säga den status vi ska nå enligt miljöbalken - är 68 µg/l.

Halter av fosfor vid Svartån

Datakälla: Recipientkontrollen av Svartån och Västeråsfjärden.

Kommentar

Årsmedelhalten av fosfor varierar mellan olika år beroende bland annat på klimatfaktorer. Sedan år 2000 är det därför svårt att utläsa några trender. Trenden bör utläsas på lång sikt och utan att ta hänsyn till enstaka upp- eller nedgångar i kurvan.

Kontakt