Transport av fosfor från Kungsängsverket till Mälaren

Under stora delar av 1900-talet har avloppsvatten spolats ut i sjöar och vattendrag helt utan rening eller med dålig rening. Sedan 70-talet har avloppsvattnet renats och vattenkvaliteten blivit bättre. I Västerås reningsverk vid Kungsängen tas ca 96 procent av fosforn i vattnet bort. En stor del av befolkningen i Västerås är anslutna till Kungsängsverket.

Transport av fosfor till Mälaren från Kungsängsverket

Datakälla: Mälarenergi AB

Kommentar

Sedan år 2000 visar transporterna av fosfor från Kungsängens avloppsreningsverk en minskande trend.

Minskningen beror i huvudsak på att fosformängderna som kommit in till reningsverket har minskat. En förklaring till detta kan vara förbudet att använda fosfor i tvättmedel.

Kontakt