Transport av fosfor till Mälaren

I Västerås kommer en stor del av fosforn till Mälaren via Svartåns och Sagåns mynningar samt från avloppsreningsverket vid Kungsängen. I synnerhet i Sagån är jordbrukspåverkan mycket stor. Hur mycket näringsämnen som transporteras ut varje är beroende av vilken påverkan som finns från olika källor men är även mycket väderberoende. Höga flöden ger en stor utförsel av näringsämnen eftersom vattnet drar med sig näringsämnen från markerna.

Transport av fosfor till Mälaren från Sagån och Svartån

Sagån
Svartån
Datakälla: Mälarenergi AB (transporter från Svartån), Sveriges Lantbruksuniversitet (transporter från Sagån)

Kommentar

Det är svårt att utläsa trender i tidsserierna.

Kurvorna speglar skillnader mellan Sagån och Svartån. Svartån har fler sjöar och översvämningsområden som kan ta hand om näringsämnen och höga flöden. Sagån har också mer jordbruksmark än Svartån. Dessa faktorer kombinerat gör att transporten av fosfor är högre i Sagån och att variationen mellan åren blir större.

Kontakt