Strategiskt arbete

Västerås stad ska vara drivande i samverkan kring vattenfrågor.
I planering, prövning och tillsyn ska hänsyn tas till miljökvalitetsnormerna för vatten.

Vatten känner inga administrativa gränser, utan rör sig mellan län och kommuner. Många delar av stadens organisation påverkar vattenmiljöerna och många delar av det övriga samhället påverkar och påverkas av vattnet. För att klara miljömålen för vatten är samverkan ofta helt avgörande. För att arbetet inom staden ska vara effektivt behöver även samarbetet inom staden vara väl fungerande.

Bedömning: Målet ser ut att uppnås Målet ser ut att uppnås

Åtgärder

GenomfördHandläggarstöd för vatten

Åtgärd TEMA.6.6.1

Ett handläggarstöd ska tas fram för planläggning respektive prövning och tillsyn, utifrån miljökvalitetsnormer för vatten. Handläggarstödet ska innefatta ett kartunderlag för vatten som ska vara tillgänglig inom kartportalen.

GenomfördVattenråd inom Sagån och Svartåns avrinningsområden ska bild

Åtgärd TEMA.6.6.2

Vattenråd inom Sagån och Svartåns avrinningsområden ska bildas.

GenomfördTillsättning av vattensamordnare/kommunlimnolog

Åtgärd TEMA.6.6.3

En vattensamordnare/kommunlimnolog ska anställas från 2012.

GenomfördEn dagvattenpolicy ska tas fram.

Åtgärd TEMA.6.6.4

En dagvattenpolicy ska tas fram.

GenomfördKortversion av vattenplanen

Åtgärd TEMA.6.6.5

En kortversion av vattenplanen ska tas fram.

Kontakt