Folkhälsa

I Västerås stads Folkhälsoprogram beskrivs hälsa som en upplevelse av välbefinnande och förmåga till handling. Fyra övergripande mål för folkhälsan i Västerås presenteras i programmet:

  1. Olikheterna i hälsa ska utjämnas med avseende på livsvillkor och levnadsvanor.
  2. Delaktighet, trygghet och ett aktivt liv är förutsättningar för hälsa. Dessa aspekter ska utgöra grunden för det hälsofrämjande arbetet.
  3. Kulturella, andliga och sociala värden utgör en källa till hälsa och ska tas tillvara som en resurs.
  4. Vi ska satsa på fysisk aktivitet, rörelse och motion i vardagen.

Indikatorer

Ohälsotal

Indikator VP.1.1

Antal ohälsodagar per person

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2005

Framtidstro

Indikator VP.1.2

Skolelever med positiv framtidstro

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2008

Läs mer

Ansvarig organisation
  • Stadsledningskontoret
Kontakt