Framtidstro

Andel elever i skolår 9 som för sin personliga del ser mycket eller ganska ljust på framtiden. Andelen har legat omkring 80 procent de senaste åren. År 2017 var det 77 procent som svarade att de ser ljust på framtiden, vilket är en försämring jämfört med föregående mätning från 2014.

Skolelever med positiv framtidstro

Datum Värde (%)
2008 81
2010 81
2012 82
2014 81
2017 77
Datakälla: Liv och Hälsa Ung, Landstinget Västmanland

Kommentar

Framtidstron mäts i en totalundersökning genom frågan ” Hur ser du på framtiden för din personliga del?” där svarsalternativen ”mycket ljust”, ”ganska ljust”, ”varken ljust eller mörkt”, ”ganska mörkt” och ”mycket mörkt” gavs. Totalundersökningen avser elever i skolår 9.

Landstinget Västmanland genomför undersökningen var tredje år från och med år 2014.