Miljön i Västerås

Huvudområden

Energi

Huvudområde TEMA.2

MÅL: Energianvändningen i verksamheter som bedrivs av Västerås stad ska minska.

Transporter

Huvudområde TEMA.3

Utsläpp av koldioxid från transportsektorn ska minska.

Natur

Huvudområde TEMA.4

MÅL: Vi ska aktivt och långsiktigt arbeta för att stärka och bevara Västerås natur- och kulturtillgångar.

Luft

Huvudområde TEMA.5

Samtliga ämnen som nämns i miljökvalitetsnormerna för utomhusluft ska vara under den övre utvärderingströskeln senast år 2020.

Vatten

Huvudområde TEMA.6

MÅL: Trygga vattenförsörjning på kort och lång sikt, samt nå miljökvalitetsnormerna.

Avfall och återvinning

Huvudområde TEMA.7

MÅL: I Västerås arbetar vi för en hållbar avfallshantering där långsiktighet, miljö och hälsa är i fokus.

Företag och verksamheter

Huvudområde TEMA.8

Skadliga ämnen

Huvudområde TEMA.9

MÅL: Förekomsten av skadliga ämnen i samhället ska minska så att inga oacceptabla risker för människors hälsa eller miljön uppstår.

Stadens eget miljöarbete

Huvudområde TEMA.10
Ansvarig organisation
  • Stadsledningskontoret
Kontakt