Energi

MÅL: Energianvändningen i verksamheter som bedrivs av Västerås stad ska minska.

Inriktningsmålet som beskrivs ovan kommer från energiplanen, som beskriver Västerås stads ambition inom energiområdet: att aktivt verka för att minska energianvändningen och öka effektiviteten. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder och i den offentliga sektorn. Energiplanen fokuserar på en fortsatt utbyggnad av fjärrvärme baserad på förnybara bränslen, ett energieffektivt byggande och kommunens energirådgivning.

Bedömning: Målet ser ut att uppnås Målet ser ut att uppnås

Delmål

Målet ser ut att uppnåsFörnybar elproduktion

Delmål TEMA.2.1

MÅL: Andelen producerad förnybar el ska öka med minst 15 procentenheter fram till år 2015 jämfört med 2004.

Trend:  1 av 2 indikatorer har en positiv trend
Åtgärdsstatus:  3 av 3 åtgärder är genomförda

Målet ser ut att uppnåsVästeråsarnas energianvändning

Delmål TEMA.2.2

MÅL: Genom en effektiv energirådgivning ska västeråsarnas användning av el- och uppvärmningsenergi minska.

Åtgärdsstatus:  2 av 2 åtgärder är genomförda

Målet har uppnåttsElanvändning i kommunägda fastigheter

Delmål TEMA.2.3

MÅL: Den specifika elanvändningen i verksamheter som bedrivs i kommunägda fastigheter ska minska med minst 10 % fram till 2015 jämfört med 2004.

Trend:  2 av 2 indikatorer har en positiv trend
Åtgärdsstatus:  8 av 8 åtgärder är genomförda

Målet ser ut att uppnåsUppvärmningsenergi i kommunägda fastigheter

Delmål TEMA.2.4

MÅL: Den specifika användningen av uppvärmningsenergi i kommunägda fastigheter ska minska med minst 15 % fram till 2015 jämfört med 2004.

Trend:  2 av 2 indikatorer har en positiv trend
Åtgärdsstatus:  4 av 4 åtgärder är genomförda

Målet har uppnåttsNyproduktion av lågenergihus

Delmål TEMA.2.5

MÅL: Vid nyproduktion ska minst 250 bostäder vara byggda enligt principen lågenergihus vid utgången av 2012.

Trend:  1 av 1 indikatorer har en positiv trend
Åtgärdsstatus:  1 av 1 åtgärder är genomförda

Målet har uppnåttsKonvertering till fjärrvärme

Delmål TEMA.2.6

MÅL: Minst 200 småhus skall ha konverterats från fossila bränslen och el till fjärrvärme vid utgången av 2012.

Trend:  1 av 1 indikatorer har en positiv trend
Åtgärdsstatus:  2 av 2 åtgärder är genomförda

Målet har uppnåttsMiljöanpassad uppvärmning i kommunägda fastigheter

Delmål TEMA.2.7

MÅL: Eldning med fossila bränslen och användning av direktverkande el och elpanna för uppvärmning av kommunala byggnader ska ha upphört till 2015.

Trend:  1 av 1 indikatorer har en positiv trend
Åtgärdsstatus:  1 av 1 åtgärder är genomförda
Kontakt