Energi

MÅL: Energianvändningen i verksamheter som bedrivs av Västerås stad ska minska.

Inriktningsmålet som beskrivs ovan kommer från energiplanen, som beskriver Västerås stads ambition inom energiområdet: att aktivt verka för att minska energianvändningen och öka effektiviteten. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder och i den offentliga sektorn. Energiplanen fokuserar på en fortsatt utbyggnad av fjärrvärme baserad på förnybara bränslen, ett energieffektivt byggande och kommunens energirådgivning.

Delmål

Målet ser ut att uppnåsFörnybar elproduktion

Delmål TEMA.2.1

MÅL: Andelen producerad förnybar el ska öka med minst 15 procentenheter fram till år 2015 jämfört med 2004.

Trend:  1 av 2 indikatorer har en positiv trend
Åtgärdsstatus:  3 av 3 åtgärder är genomförda

Målet ser ut att uppnåsVästeråsarnas energianvändning

Delmål TEMA.2.2

MÅL: Genom en effektiv energirådgivning ska västeråsarnas användning av el- och uppvärmningsenergi minska.

Åtgärdsstatus:  2 av 2 åtgärder är genomförda

Målet har uppnåttsElanvändning i kommunägda fastigheter

Delmål TEMA.2.3

MÅL: Den specifika elanvändningen i verksamheter som bedrivs i kommunägda fastigheter ska minska med minst 10 % fram till 2015 jämfört med 2004.

Trend:  2 av 2 indikatorer har en positiv trend
Åtgärdsstatus:  8 av 8 åtgärder är genomförda

Målet ser ut att uppnåsUppvärmningsenergi i kommunägda fastigheter

Delmål TEMA.2.4

MÅL: Den specifika användningen av uppvärmningsenergi i kommunägda fastigheter ska minska med minst 15 % fram till 2015 jämfört med 2004.

Trend:  2 av 2 indikatorer har en positiv trend
Åtgärdsstatus:  4 av 4 åtgärder är genomförda

Målet har uppnåttsNyproduktion av lågenergihus

Delmål TEMA.2.5

MÅL: Vid nyproduktion ska minst 250 bostäder vara byggda enligt principen lågenergihus vid utgången av 2012.

Trend:  1 av 1 indikatorer har en positiv trend
Åtgärdsstatus:  1 av 1 åtgärder är genomförda

Målet har uppnåttsKonvertering till fjärrvärme

Delmål TEMA.2.6

MÅL: Minst 200 småhus skall ha konverterats från fossila bränslen och el till fjärrvärme vid utgången av 2012.

Trend:  1 av 1 indikatorer har en positiv trend
Åtgärdsstatus:  2 av 2 åtgärder är genomförda

Målet har uppnåttsMiljöanpassad uppvärmning i kommunägda fastigheter

Delmål TEMA.2.7

MÅL: Eldning med fossila bränslen och användning av direktverkande el och elpanna för uppvärmning av kommunala byggnader ska ha upphört till 2015.

Trend:  1 av 1 indikatorer har en positiv trend
Åtgärdsstatus:  1 av 1 åtgärder är genomförda
Kontakt