Naturvärden

Västerås stad ska arbeta aktivt för att återställa och upprätthålla natur- och kulturvärden i Västerås vattenmiljöer.

Naturvärden är ofta knutna till vattendrag och sjöar. Strandområden är ofta artrika och dalgångarna kring åarna är ofta vackra, men kunskapen om vad som finns under vattenytan är i regel begränsad. För att bättre kunna värdera vilka områden som ska utvecklas och hur vattenmiljöerna i staden ska skötas behövs mer kunskap.

Bedömning: Måluppfyllelsen kan inte bedömas Måluppfyllelsen kan inte bedömas

Åtgärder

GenomfördNatur- och kulturvärdesbedömning av vatten

Åtgärd TEMA.6.4.1

Samtliga vatten som ägs eller förvaltas av Västerås stad, eller övriga vattenområden med potentiella naturvärden ska natur- och kulturvärdesbedömas. Värdena ska utvecklas.

FörsenadSkötsel av vattenmiljöer

Åtgärd TEMA.6.4.2

Skötselplan för förvaltning av vattenmiljöer och strandområden i tätortsnära områden ska tas fram.

Kontakt