Svaveldioxid i utomhusluft

Svaveldioxidens största källor kommer från förbränning av fossila bränslen som kol och olja. Höga halter av svaveldioxid kan leda till försurning av mark och vatten.

Eftersom halterna av svaveldioxid har minskat kraftigt i landet under de senaste åren, så har behovet av att mäta svaveldioxid minskat. I Västerås genomför vi endast indikationsmätningar med några års mellanrum.

Bedömning: Målet har uppnåtts Målet har uppnåtts

Indikatorer

Svaveldioxid

Indikator TEMA.5.2.1

Årsmedelvärde, Svaveldioxid

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2000
Senaste värdet: 2 µg/m32014
Kontakt