Utarrenderad ängs- och betesmark

MÅL: Till år 2020 ska arealen ängsvegetation som sköts med bete eller slåtter på mark i Västerås stads ägo öka med 25 procent.

En stor del av de natur- och kulturmiljöer som finns i Västeråstrakten behöver kontinuerlig skötsel för att inte förlora sina värden. I kulturlandskapet har hävd, t.ex. genom slåtter- och betesformer, gynnat förekomsten av många arter som idag är missgynnade eller direkt hotade.

Areal ängsvegetation som sköts med bete eller slåtter på mark i Västerås stads ägo.

Datakälla: Fastighetskontoret

Kommentar

Arealen ökar något för varje år. Vi har redan nått målet om att arealen ängsvegetation som sköts med bete eller slåtter ska öka med 25 procent.

Kontakt