Bensinleveranser

Statistiken visar den totala mängden levererad bensin till slutliga användare (de som tankar) inom Västerås kommun.

Årlig leverans av bensin till Västerås.

Datakälla: Energimyndigheten "Oljeleveranser kommunvis redovisning"

Kommentar

Bensinleveranserna till slutliga förbrukare (det vill säga de fordonsförare som tankar bensin) minskade med cirka 20 procent mellan år 2001 och 2008. Denna minskning beror till största delen på att andelen dieselbilar ökat i fordonsparken, men även på en liten ökning av biobränslen.

Den ökning av bensinleveranserna som skett från 2008 till 2009 är oväntad med tanke på att bensinförbrukningen per invånare har minskat. Orsakerna till ökningen måste utredas närmare.

Under 2010-2013 minskar återigen bensinleveranserna och de är lägre än dieselleveranserna.

Statistik kommer i sept/okt för föregående år, alltså kommer siffror för 2013 först under hösten 2014.

Kontakt