Övergödning

Mängden fosfor som släpps ut i vattendrag och sjöar ska ha minskat med 3,2 ton/år 2021 som ett resultat av åtgärder av Västerås stad.

Övergödningsproblemet är ett av de största miljöproblemen när det gäller vattenkvaliteten i Västerås. Näringen kommer dels naturligt från Mälardalens lerslätter via vattendragen och dels från mänsklig påverkan som avloppsvatten, dagvatten och från jordbruket. Svartån och Sagån, de två största vattendragen i kommunen, transporterar varje år ut åtskilliga ton näringsämnen till Mälaren.
De viktigaste övergödande ämnena är kväve och fosfor. De mäts i Mälaren, Svartån och Sagåns mynning av Mälarens vattenvårdsförbund, Mälarenergi med flera.

Bedömning: Osäkert om målet kan uppnås Osäkert om målet kan uppnås

Ågärder görs i jordbruket samt inom hanteringen av avloppsvatten och dagvatten. Åtgärdstakten behöver öka för att miljökvalitetsnormerna ska uppnås. Minskningar som görs motverkas samtidigt av befolkningsökningen.

Uppföljningen av vilken effekt åtgärderna har försvåras av flera faktorer. Näringen kommer från många käller från stora ytor. Det gör att det behövs många åtärder på flera platser för att en effekt ska synas i sjöar och vattendrag. Den tidigare mycket höga belastningen av näringsämnen finns till stor del kvar i systemet och gör att sjöarna svarar långsamt på minskande tillförsel. Utvärderingen av åtgärder försåras även av en naturlig variation kopplad till väderförhållanden.

Kontakt