Övergödning

Mängden fosfor som släpps ut i vattendrag och sjöar ska ha minskat med 3,2 ton/år 2021 som ett resultat av åtgärder av Västerås stad.

Övergödningsproblemet är ett av de största miljöproblemen när det gäller vattenkvaliteten i Västerås. Näringen kommer dels naturligt från Mälardalens lerslätter via vattendragen och dels från mänsklig påverkan som avloppsvatten, dagvatten och från jordbruket. Svartån och Sagån, de två största vattendragen i kommunen, transporterar varje år ut åtskilliga ton näringsämnen till Mälaren.
De viktigaste övergödande ämnena är kväve och fosfor. De mäts i Mälaren, Svartån och Sagåns mynning av Mälarens vattenvårdsförbund, Mälarenergi med flera.

Bedömning: Osäkert om målet kan uppnås Osäkert om målet kan uppnås
Kontakt