Övergödning

Mängden fosfor som släpps ut i vattendrag och sjöar ska ha minskat med 3,2 ton/år 2021 som ett resultat av åtgärder av Västerås stad.

Övergödningsproblemet är ett av de största miljöproblemen när det gäller vattenkvaliteten i Västerås. Näringen kommer dels naturligt från Mälardalens lerslätter via vattendragen och dels från mänsklig påverkan som avloppsvatten, dagvatten och från jordbruket. Svartån och Sagån, de två största vattendragen i kommunen, transporterar varje år ut åtskilliga ton näringsämnen till Mälaren.

De viktigaste övergödande ämnena är kväve och fosfor. De mäts i Mälaren, Svartån och Sagåns mynning av Mälarens vattenvårdsförbund, Mälarenergi med flera.

Bedömning: Osäkert om målet kan uppnås Osäkert om målet kan uppnås

Åtgärder

GenomfördPlaneringsunderlag för våtmarker

Åtgärd TEMA.6.1.1

Ett planeringsunderlag för anläggande av våtmarker tas fram.

Kan inte genomföras inom fastställd tidFlerårsutvärdering av recipientkontroll

Åtgärd TEMA.6.1.2

Flerårsutvärderingar av den samordnade recipientkontrollen i Svartån och Sagån.

GenomfördBildande av vattenråd

Åtgärd TEMA.6.1.3

Västerås stad är drivande i bildandet och administration kring Sagåns och Svartåns vattenråd

GenomfördBidrag för åtgärder

Åtgärd TEMA.6.1.4

LOVA-bidrag för åtgärder mot övergödning ansöks

Genomförs kontinuerligtVästerås stad driver åtgärdsprojekt

Åtgärd TEMA.6.1.5

Västerås stad driver informations och åtgärdsprojekt med syfte att minska övergödningen och öka den biologiska mångfalden

Genomförs kontinuerligtTillsyn på djurgårdar

Åtgärd TEMA.6.1.6

Västerås stad ska bedriva utökad avrinningsområdesvis tillsyn avseende djurhållande gårdar.

Kan inte genomföras inom fastställd tidUtredning av vattenprovtagningar

Åtgärd TEMA.6.1.8

Behov och förutsättningar för utökade vattenprovtagningar ska utredas.

Genomförs kontinuerligtSamtliga hushåll i Västerås ska ha godkända avlopp

Åtgärd TEMA.6.1.9

Samtliga hushåll i Västerås med enskilt avlopp ska ha en godkänd avloppsanläggning.

GenomfördUppföljning av åtgärder mot övergödning

Åtgärd TEMA.6.1.11

En beräkning av effekten av utförda åtgärder mot övergödning

GenomfördLatrintömning för småbåtar

Åtgärd TEMA.6.1.12

Senast 2013 ska en latrintömningsstation anläggas vid Kraftverkshamnen

Genomförs kontinuerligtVA-utveckling

Åtgärd TEMA.6.1.13

Föreslagen VA-utvecklingsplan genomförs.

Kontakt