Följer utvecklingen inom solenergiområdet

Västerås stad följer den utveckling som sker inom området solenergi. Vid alla ny-, om- och tillbyggnader utreds möjligheten att installera solenergi

Resultat

Prisutvecklingen tillsammans med statliga bidrag medför att utbyggnadstakten av solceller har ökat. Hösten 2012 påbörjades installationen av fem nya solelanläggningar med en sammanlagd yta på
1 000 kvadratmeter. Elva solelsanläggningar finns nu installerade på stadens byggnader med en sammanlagd takyta av 2 475 kvadratmeter.