Förnybar elproduktion

MÅL: Andelen producerad förnybar el ska öka med minst 15 procentenheter fram till år 2015 jämfört med 2004.

Som förnybar el räknas el-produktion baserad på biobränslen (= bränsle från växter som till exempel energiskog, etanol, ved, halm med mera), småskalig vattenkraft, vind och sol. I dagsläget innefattar det den biobränslebaserade produktionen vid Kraftvärmeverket, elproduktionen vid Turbinbrons vattenkraftsstation, elproduktionen vid gasmotorn samt en mindre försöksanläggning för solkraft.

Bedömning: Målet ser ut att uppnås Målet ser ut att uppnås
Kontakt